wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Waluta
Bestsellery
Kontakt

RegulaminREGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1.

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Katarzynę Tuliszka prowadzącą działalność gospodarczą jako JK Katarzyna Tuliszka z siedzibą w Poznaniu, za pośrednictwem sklepu internetowego www.withlovelegowiska.pl (zwanego dalej: „sklepem internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Katarzynę Tuliszka prowadzącą działalność gospodarczą jako JK Katarzyna Tuliszka, ul. Polna 68/2, 60-803 Poznań usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.


 

Definicje

 

1.

Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

2.

 

3.

Dostawa - czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca - podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów:

 

a)

firma kurierska;

 

b)

Poczta Polska S.A. a siedzibą w Warszawie

 

c)

InPost Paczkomaty sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

 

d)

DPD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

4.

 

Klient - podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży.

 

5.

 

Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

 

6.

 

Konto Klienta - indywidualna dla każdego Klienta przestrzeń sklepu, uruchomiona na jego rzecz przez Sprzedawcę, zabezpieczona loginem i hasłem.

 

7.

Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do konta klienta.

 

8.

Login indywidualny ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, konieczny do założenia konta klienta w sklepie

 

9.

 

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

10.

Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

11.

 

Regulamin - niniejszy regulamin.

 

12.

 

Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie sklepu.

 

13.

 

Sprzedawca - firma JK Katarzyna Tuliszka z siedzibą ul. Polna 68/2, 60-803 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7831255924, REGON 364122818 .

 

14.

 

Sklep - prowadzony przez Katarzynę Tuliszka jako JK Katarzyna Tuliszka sklep internetowy, działający pod adresem http://www.withlovelegowiska.pl, sprzedający produkty za pośrednictwem internetu.

 

15.

 

Produkt - przedstawiona przez Sprzedawcę w sklepie rzecz ruchoma, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży.

 

16.

 

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana lub zawarta na odległość, między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu.

 

17.

Trwałość – zdolność produktu do zachowania jego funkcji i właściwości podczas jego użytkowania.

 

18.

Trwały nośnik – narzędzie lub materiał umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 

19.

Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014r., poz. 827)

 

20.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2013r., poz. 1422 ze zm)


 

Informacje ogólne

 

1.

Wszelkie prawa do sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w celu prezentacji towarów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 

2.

Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze sklepu internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 

3.

Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

 

4.

W celu złożenia zamówienia w sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

5.

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta sklepu internetowego, strony internetowej sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 

6.

Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

7.

Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.


 

Rejestracja

 

1.

W celu utworzenia konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji.

 

2.

Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w sklepie internetowym.

 

3.

W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

 

4.

W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 

5.

Podczas rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta oraz o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

 

6.

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta klienta. Zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia przez Klienta, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

7.

Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie konta klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do konta klienta i dokonywania zmian danych podanych podczas rejestracji danych.


 

Zamówienia

 

1.

Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

 

2.

Klient może składać zamówienia w sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

3.

Klient może składać zamówienia za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na stronie internetowej sklepu.

 

4.

Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej sklepu, kompletuje zamówienie wybierając produkt, którym jest zainteresowany. Dodanie produktu do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym produktem prezentowanym na stronie internetowej sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany produkt i dostawę, jak o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.

 

5.

Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.

 

6.

Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

 

7.

Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta umowa sprzedaży.

 

8.

Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia adres.


 

Płatności

 

1.

Wszystkie ceny produktów zamieszczonych na stronie internetowej sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją umowy sprzedaży i o których zostanie poinformowany w trakcie składania zamówienia przy wyborze sposobu dostawy.

 

2.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówienie złożone w sklepie:

 

 

- przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na stronie internetowej sklepu

 

 

- przelewem elektronicznym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych ( PayNow )


 

Dostawa

 

1.

Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia produktów będących przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.

 

2.

Zamówione produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w zamówieniu.

 

3.

Decyzję o formie dostawy podejmuje Klient podczas składania formularza zamówienia .

 

4.

Klient ma możliwość osobistego odbioru zamówionego produktu. Odbioru można dokonać w dni robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na stronie internetowej sklepu, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru telefonicznie lub za pośrednictwem mediów elektronicznych.

 

5.

Przy każdym oferowanym produkcie podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia po wpłynięciu środków na nasze konto (w przypadku zamówień płatnych przelewem, płatnościami elektronicznymi lub kartą płatniczą) do chwili wysłania zamówionych produktów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, przy czym termin wysyłki określany jest na podstawie produktu o najdłuższym czasie realizacji.

 

6.

Sprzedawca, stosownie do wyboru Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon lub fakturę VAT ujmujące dostarczane produkty. W celu otrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest zaznaczyć stosowne pole wyboru podczas dokonywania zakupu.

 

7.

Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Unii Europejskiej.

 

 


 

Odstąpienie od umowy sprzedaży

 

1.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

2.

Stosownie do postanowień art. 38 ustawy jak wyżej, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


 

Reklamacja produktu

 

1.

Sprzedawca obowiązany jest zapewnić dostawę produktu pozbawionego wad fizycznych i prawnych.

 

2.

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli Klientem nie jest Konsument.

 

3.

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Konsument ma prawo:

 

 

- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

 

 

- żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 

4.

Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 

5.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada produktu jest nieistotna.

 

6.

Zaleca się, aby zgłoszenie reklamacyjne produktu zawierało: (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę, aczkolwiek nie jest to wymóg złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.

 

7.

Reklamacja może być złożona na przykład pisemnie na adres: JK Katarzyna Tuliszka, ul. Polna 68/2, 60-803 Poznań lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@withlovelegowiska.pl. Złożenie reklamacji w podany wyżej sposób ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę, aczkolwiek nie jest to wymóg złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.

 

8.

Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji produktu.

 

 


 

Niezgodność produktu z umową

Reklamacja konsumenta i przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta

 

1.

Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają:

 

 

- jego rodzaj, opis, jakość, kompletność i funkcjonalność

 

 

- przydatność do celu, jakiego jest potrzebny konsumentowi lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta, o którym konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta, poinformował sprzedawcę i który sprzedawca zaakceptował.

 

2.

Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

 

 

- nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk

 

 

- występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla produktu tego rodzaju i które konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta może oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez sprzedawcę lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że sprzedawca wykaże, że: nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć; publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta o zawarciu umowy.

 

 

- być takiej samej jakości jak wzór, który sprzedawca udostępnił konsumentowi lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta przed zawarciem umowy i odpowiadać opisowi wzoru.

 

3.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności produktu z umową w zakresie, o którym mowa ust. 2, jeżeli konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 oraz zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.

 

4.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem braku zgodności produktu z umową.

 

5.

Sprzedawca, nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności produktu z umową określonego ust. 4, jeżeli brak ten zataił.

 

6.

Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.

 

 

7.

Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta żąda naprawy, lub sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności produktu z umową w sposób wybrany przez konsumenta lub przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 

8.

Przy ocenie nadmierności kosztów dla sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności, w szczególności znaczenie braku zgodności produktu z umową, wartość produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową.

 

9.

Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w stosownym czasie od momentu, gdy został poinformowany przez konsumenta lub przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta, uwzględniając specyfikę produktu oraz cel, w jakim konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi sprzedawca.

 

10.

Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta udostępnia sprzedawcy produkt podlegający naprawie lub wymianie na koszt sprzedawcy.

 

11.

Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za korzystanie z produktu, który następnie został wymieniony.

 

12.

Jeżeli produkt jest niezgodny z umową konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 

 

- sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową zgodnie z ust. 7 powyżej,

 

 

- brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że sprzedawca próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową,

 

 

- brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków określonych od ust. 6 do ust. 11 powyżej,

 

 

- z oświadczenia sprzedawcy lub okoliczności wynika, że nie doprowadzi on produktu do zgodności z umową w stosownym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta.

 

13.

Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

14.

Sprzedawca zwraca konsumentowi lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta, kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta o obniżeniu ceny.

 

15.

Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową jest istotny.

 

16.

W przypadku odstąpienia od umowy konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta niezwłocznie zwraca produkt sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta kwotę odpowiadającą cenie produktu nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu.

 

17.

Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta, chyba że konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta zgodził się na inny sposób zwrotu.

 

18.

Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.


 

Usługi nieodpłatne

 

1.

Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

 

 

- formularz kontaktowy

 

 

- prowadzenie konta klienta

 

 

- newsletter

 

 

- zamieszczanie opinii

 

2.

Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

3.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany regulaminu.

 

4.

Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

 

5.

Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

 

6.

Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

 

7.

Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

 

8.

Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

 

9.

Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

 

10.

Usługa prowadzenie konta klienta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego przestrzeni w ramach strony internetowej sklepu, umożliwiającej Klientowi modyfikację danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

 

11.

Klient, który dokonał rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

 

12.

Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na stronie internetowej sklepu wypowiedzi Klienta dotyczących w produktów.

 

13.

Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na stronie internetowej sklepu.

 

14.

Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do konta klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.


 

Ochrona danych osobowych

 

1.

Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w regulaminie, jest Sprzedawca.

 

2.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

3.

Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie podanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

 

4.

Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

 

5.

Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia konta klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 

6.

Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

 

7.

Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.

 

8.

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w polityce prywatności.


 

Rozwiązanie umowy (nie dotyczy umów sprzedaży)

 

1.

Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę oświadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

 

2.

Klient, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

 

3.

Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji.


 

Postanowienia końcowe

 

1.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lun nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego spowodowania szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego przedsiębiorcą.

 

2.

Znaki towarowe, nazwy produktów i ich zdjęcia są wyłączną własnością ich producentów, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i prezentacji produktów.

 

3.

Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lib pobranie ze strony internetowej sklepu.

 

3.

W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

 

4.

Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

5.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu o zmianie regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta.

 

 

 

 

 

Poznań, 01 stycznia 2023 r.

 

 

 

 

 

Poprzednia wersja regulaminu ( obowiązująca 28.03.2021 do 31.12.2022)


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu